У сучасних умовах значно більшого значення набуває застосування засад цивільного законодавства до врегулювання приватних правовідносин. У цій справі позивач просив визнати припиненим договір поруки. ВП ВС вказала, що ст. sixteen ЦК України не передбачає способом захисту права та інтересу визнання договору припиненим, і така вимога є неналежним способом захисту. Натомість способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права. За обставин цієї справи належним та ефективним способом захисту буде саме визнання поруки припиненою.

актуальні питання цивільного права

Відповідно до концепції, викладеної в монографії, до.. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – ст.

Посилання

– № thirteen. “Актуальні проблеми правознавства” – збірник наукових праць юридичного факультету Західноукраїнського національного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Бурчака НАПрН України.

Готувати господарські договори, сприяти їх виконанню та забезпечувати їх. Здійснювати правове забезпечення виконання рішень судів та інших органів. Відтворення досвіду практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових і нових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах. Конституційне право.

Наші Проекти

«Світанок» (далі — ВАТ) уклав договір купівлі-продажу одного з при­міщень, яке належало ВАТ на праві власності. Останнє звернулося з по­зовною заявою до господарського суду про визнання цього договору не­дійсним, мотивуючи це тим, що відповідно до статуту ВАТ Пометун не мав належно оформлених повноважень щодо укладення цього договору. Вирішення питань про відчуження приміщень є виключною компетенцією загальних зборів ВАТ. Рішенням господарського суду договір купівлі-продажу приміщення ВАТ громадянином-підприємцем С.

Вплив Воєнного Стану На Цивільні Правовідносини

Лекторка відзначила важливість роботи судів першої інстанції, адже саме вони розглядають справи по суті, часто – коли немає судової практики, законодавчого регулювання певних правовідносин. «На first-ombudsman.org.ua вас покладена велика відповідальність», – звернулася до колег Алла Олійник. Розглянуто загальні положення та принципи здійснення цивільного захисту, порядок класифікації надзвичайних ситуацій.