Інші дослідники висвітлюють етап за етапом, детально розкривають методи своєї роботи. Пояснюючи весь дослідницький процес від творчого задуму до заключного його етапу, підбиваючи підсумки, формулюючи висновки і рекомендації, учений розкриває складність творчих пошуків. Такий підхід дає змогу краще оцінити здібності науковця до самостійної науково-дослідницької роботи, глибину його знань та ерудицію.

Окрім того, враховують уміння студента донести зміст реферату, його основні ідеї до аудиторії слухачів, зацікавити їх проблематикою. Переможці II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робітз Германських мов (англійська, німецька) 2020 р. Даний коефіцієнт є показником, який показує, скільки в роботі використано власного тексту, тобто не взятого із джерел, а унікального, тобто не схожого на існуючий. Від студента ніхто не в праві вимагати певних відсотків, оскільки в Україні і світі не існує жодного ліцензійного програмного забезпечення, яке могло б адекватно і правильно визначити даний показник. Поміркуйте самі – не логічно виходить створювати ДСТУ із вимогами написання робіт по літературі і не допускати їх до захисту через наявність запозиченого тексту з тієї ж літератури. Там же можна швидко та легко оформити “Список використаних джерел”. Оформлення джерел на порталі vak.in.ua здійснюється згідно з вимогами щодо оформлення списку літератури, що описані у Бюлетені ВАК України, №5, 2009.

наукові роботи

У структурі причин інвалідності запальні захворювання зорового нерва становлять до 28%. Сучасні дослідження вказують на порушення гемодинаміки при невриті зорового нерва (НЗН), однак результати досліджень … Усім студентам університету надається допомога в проведенні досліджень, поданні завершених робіт на конкурси і виставки, публікації та впровадженні результатів психолого-педагогічних надбань у освітній процес. Заявку має право подавати будь-яка особа, науково-технічне досягнення якої заявляється як об’єкт промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування тощо). Патент надає його власникові виняткове право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом та дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди. Проведення аналізу виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях. Перевірити, чи назва статті відображає основну ідею змісту, чи не є вона громіздкою (понад 10 слів); чи логічно вмотивована структура статті, звірити цитування, посилання, усунути мовні огріхи.

Підсумки конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини»: перемога представників ХПІ!

Традиційно, кожнного року в університеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті». Вагомість досягнень університету в сфері налагодження тісної співпраці із зарубіжними навчальними закладами підтверджується включенням його провідних науковців до міжнародних академій та нагородження їх відзнаками зарубіжних країн. Університет співпрацює з науковими установами та організаціями, громадськими організаціями та фундаціями, закладами вищої освіти в галузі освіти та науки. Зокрема співпрацю було налагоджено з закладами-партнерами в Бельгії, Грузії, Польщі, Великобританії, Іспанії, Німеччині, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Чехії, Узбекистані, Канаді.

Наукові роботи співробітників кафедри фізіології, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти

Медична освіта формує культуру медичних працівників, їхні компетенції і, відповідно, впливає на якість медичної допомоги в країні. Медична освіта — це не лише книжки, екзамени, а й стосунки між студентами і викладачами, … Клінічна маніфестації колобоми і ямки зорового нерва варіабельна, що обумовлює необхідність правильної диференціальної діагностики цієї рідкісної патології і призначення відповідного лікування. У статті описані особливості … У складі науково-редакційних груп та редколегій наукових видань інших закладів освіти активно працюють Богатирьов І.Г., Боровик А. В., Боровик Л.А., Галич В.М., Гончаров Ю. В., Груба Т.

Доповіді на теми наукових досліджень — дають змогу представити результати завершеної науково-дослідної роботи, наприклад, курсової, дипломної чи магістерської роботи. Вдалий виступ провокує жваве обговорення, з якого можна почерпнути нові ідеї щодо подальших досліджень. За результатами розгляду тез доповідей Організаційний комітет ухвалює рішення про включення доповіді в програму роботи конференції та публікацію тези чи доповіді у збірнику матеріалів конференції.

Робота над інформативним рефератом потребує поглибленого вивчення обраної наукової проблеми, уміння аналізувати та узагальнювати підібраний матеріал, систематизувати його, творчо викласти наукові ідеї та положення з досліджуваної теми. Мета дослідження – зробити порівняльний аналіз ефективності змішаної моделі післядипломного навчання лікарів-інтернів акушерів-гінекологів в умовах карантину через COVID-19, що включає в себе цифрові технології, та … Збірник «Наукові https://www.yampil.info/archives/68331.html праці Національної бібліотеки України імені В. Вернадського» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу. Координацію науково-дослідної роботи у структурних підрозділах Академії здійснює Центр організації наукової роботи. Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Починаючи з першого абзацу, коротко формулюйте свої думки, відповідно до відведеного обсягу. Далі переходьте до другого абзацу і працюйте над тезами аж до висновків. Продумайте, що є основним результатом чи висновком вашої наукової роботи. Обов’язковими елементами тез є заголовок, прізвища авторів, назви та адреси організацій, де вони працюють. Обсяг тексту має бути невеликим, але достатнім для чіткого викладу думок автора. Перед початком наукової конференції (семінару, симпозіуму) зазвичай публікують збірник тез доповідей — попередніх матеріалів, що містять виклад основних аспектів запланованих доповідей.

Мета даної роботи — вивчити особливості формування деяких базових практичних навичок з офтальмології при дистанційній (на Microsoft Teams та Zoom платформах) і очній формі навчання здобувачів вищої освіти (включаючи … Проректор з наукової роботи, професор Боровик А. У 2021 році став лауреатом наукового конкурсу-премії «За успіхи у розвитку людиноцентриської теорії і практики адміністративного права України» імені академіка Вадима Авер’янова. Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Написання вступу. Мета вступу — показати, що представлені дослідження є розвитком, продовженням або спростуванням встановлених положень, полемікою з іншими напрямами чи окремими науковцями.

Не зловживати зайвими подробицями, які заступають головне в розповіді, але й не надто стисло висловлювати важливі думки, бо вони промайнуть повз увагу слухачів. У вступі пояснюють тему доповіді, вказують актуальність проблеми, її значення, формулюють мету доповіді, викладають історію вивчення питання. Доповідь — один із видів публічного (усного) представлення інформації з певного питання у вигляді розгорнутого повідомлення, що ґрунтується на залученні документальних даних. Оформіть усі складові тез, такі як назву, дані про авторів, текст, список літературних джерел згідно з вимогами оргкомітету конференції. Одним із видів реферату є автореферат — опис наукової праці, виконаної самим автором, наприклад, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук.