Здійснення фінансового менеджменту і маркетингових досліджень з дотриманням юридичних основ управління ГАШ. Створення технології опанування конкретних дій із реалізації розробленої моделі трансформації власної школи у громадсько-активну на місцевому рівні. До 10 грудня затверджує план відповідних заходів на наступний рік. Освіти з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Щодо реалізації стратегії інтеграції України до ЄС та НАТО.

Технічне оформлення проекту відповідає встановленим вимогам до такого виду робіт. Контроль за організацією роботи АТМП здійснює проректор з науково-методичної роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Групи слухачів АТМП формують науково-методичні служби Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети (центри).

Як здійснюється підготовка та організація курсів навчання та розвитку для членів громадських організацій.

Призначений для оцінювання результатів підвищення кваліфікації кожним слухачем. Він полягає в оцінюванні засвоєння слухачем навчальних модулів на підставі виконаннятестових завдань зазмістом ІІ та ІІІ навчальних модулів. Тема конференції визначається робочою програмою та навчально-тематичним планом. План підготовки та проведення конференцій розробляє методист та науковий консультант, керує заняттями керівник групи або науковий консультант.

затвердження програм та звітів про роботу Правління і Ревізійної Комісії Асоціації;

9-10 листопада 2022 року доцент кафедри менеджменту бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут», Шевченко В.І. Відвідала щорічний захід Autumn Virtual Aurora Biannual Sustainable Resources and Mobility in Europe. Осіннє віртуальне бієнале Аврора, що проводиться двічі на рік. Формування кадрової стратегії в сучасних умовах, здійснення набору, відбору, оцінки персоналу, розробку ефективної системи мотивації, оплати та навчання персоналу підприємства. Популяризація кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій як осередку для виконання перспективних освітніх та наукових завдань.

Туберкульоз і війна: як протистояти двом загрозам одночасно

Протокол підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються. Персональний склад членів державної комісії затверджується наказом ректора не пізніше ніж за місяць до початку роботи державної комісії. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Розклад екзаменів для всіх форм навчання складається деканатами, погоджується читать з навчальним відділом та затверджується проректором з науково-педагогічної роботи і доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку екзаменів. Диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань та перевірки засвоєння студентом освітньої програми.

Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації. Загальні Збори приймають “Рішення”.

Зараз кожен вищий навчальний заклад має факультети, а то й цілі інститути, післядипломної освіти. Їх навчальні плани зосередженні в основному на питаннях надання другої вищої освіти, а короткотермінові (від тижня до одного місяця) курси підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів в них здебільшого відсутні. Тобто питанням удосконалення професійних знань практикуючих бухгалтерів державні навчальні заклади приділяють недостатню увагу. Пов’язано це, на нашу думку, і з тим, що із запровадженням реформ у економіці, відбулося перепрофілювання різних галузей економіки і, як результат, вивільнення значної кількості працездатного населення (наприклад, військових), яке потребувало отримання другої спеціальності. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням органу, що прийняв рішення про ліквідацію.

До складу ЕР СЕУ входять Голова та члени, які обираються з числа членів СЕУ. Голова ЕР СЕУ обирається на з’їзді СЕУ за поданням Президента, терміном на чотири роки. Члени ЕР СЕУ обираються рішенням Правління СЕУ за поданням Голови ЕР СЕУ. За рішенням Правління СЕУ, за умови клопотання з боку Голови ЕР та Голів регіональних відділень СЕУ, до чисельного та особистого складу ЕР СЕУ можуть вноситись зміни. За погодженням з головою, на підставі пропозицій Президента, Правління та членів Ради координує роботу Ради, складає проекти планів роботи Ради та контролює строки їх виконання, щорічно узагальнює її роботу. Організовує роботу Ради та здійснює інші пов’язані з її діяльністю повноваження відповідно до Статуту ВГО «СЕУ» та цього Положення. Головою або членом Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути Голова ГО «Союз експертів України», його заступники та бухгалтер ГО «ВГО «Союз експертів України».

Розглядається питання роботи з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, де є ризик передачі дитини на виховання до системи державної опіки. Отримані знання студенти зможуть застосувати під час проходження навчальної практики у соціальних службах, що надають допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленими батьківського піклування. Курс є необхідною складовою частиною вивчення базових основ соціальної роботи, поведінки людини в соціумі, та впливу на поведінку.

Члени (засновники) не несуть відповідальність за зобов’язаннями Організації. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці.